ตัวอย่าง การส่ง

1. การใช้งาน api ผ่าน postman ขั้นพื้นฐาน

...

2. การใช้งาน api ผ่าน postman ส่งโดยมีการแนบไฟล์

...

3. การใช้งาน api ผ่าน postman ส่งโดยมีการแนบไฟล์ซึ่งมากกว่า 1 ไฟล์

...

4. การใช้งาน api ผ่าน postman ส่งโดยใช้เทลมเพตที่สร้างจากระบบ nipamail โดยการส่ง template_id มาพร้อมกับ parameters

...

5. การใช้งาน api ผ่าน postman ส่งโดยใช้ package_key

...

ตัวอย่าง Respond

...

ตัวอย่าง Report

1. รูปแบบรายงานปกติ

...

1. รูปแบบรายงานที่มีการระบุ fields ที่ต้องการไปด้วย เช่น open

...